logo_unia

Dotacje na rozwój eksportu

W dniu 23.05.2016 r. zamawiający wszczyna postępowanie ofertowe nr REC/001/2016 zgodnie z zasadą konkurencyjności zmierzające do wyboru najkorzystniejszej oferty i udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie strategii internacjonalizacji usług oraz krótkoterminowego planu eksportu usług dla firmy Recruitiva sp. z o.o.
Wyżej wymienione postępowanie jest związane realizacją przez Recruitiva Sp. z o.o. projektu pn. „Opracowanie strategii internacjonalizacji usług oraz krótkoterminowego planu eksportu usług dla firmy Recruitiva sp. z o.o.” w ramach działania 1.4.Internacjonalizacja przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowy zakres prac, wymagania względem wykonawcy, został zamieszczony w dokumentach związanych z zapytaniem ofertowym

• Zapytanie ofertowe – 01.REC_Zapytanie_ofertowe_REC_001_2016
• Zał. 1 Szczegółowy zakres prac – 02.REC_Zalacznik_1_REC_001_2016
• Zał. 2 Formularz ofertowy – 03.REC_Zalacznik_2_REC_001_2016
• Zał. 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – 04.REC_Zalacznik_3_REC_001_2016
• Zał. 4. Oświadczenia Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – 05.REC_Zalacznik_4_REC_001_2016
• Zał. 5. Wykaz osób – 06. REC_Zalacznik_5_REC_001_2016
• Zał. 6. Wykaz usług – 07. REC_Zalacznik_6_REC_001_2016

Firmy chcące wziąć udział w postępowaniu ofertowym prosimy zapoznać się z treścią zapytania ofertowego wraz z dokumentacją wymaganą do wypełnienia przez oferentów.
Oferty należy składać w formie pisemnej, tj. wydrukowe, opieczętowane i podpisane osobiście w siedzibie firmy, kurierem lub listem poleconym na adres siedziby: Recruitiva sp. z o.o., ul. Wagonowa 2C, 53-609 Wrocław

1. W przypadku składania ofert osobiście, należy dostarczyć je przed terminem zakończenia postępowania ofertowego na ręce osoby kontaktowej, w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opracowanie strategii internacjonalizacji usług oraz krótkoterminowego planu eksportu usług”.

2. W przypadku dostarczenia oferty kurierem lub listem poleconym liczy się data dostarczenia. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opracowanie strategii internacjonalizacji usług oraz krótkoterminowego planu eksportu usług” oraz wskazanie nadawcy przesyłki.

Oferty należy złożyć do końca dnia 30. 05. 2016 r do godziny 15:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.05. 2016 r o godzinie 16:00. w siedzibie Zamawiającego.
W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień w terminie 2-ch dni od terminu Otwarcia ofert.

Dane kontaktowe do oferty:
Recruitiva sp. z o.o.
ul. Wagonowa 2C, 53-609 Wrocław
NIP: 8943009527

Osoba kontaktowa:
Imię i Nazwisko: Przemysław Skrzek
nr tel. 695 950 745
mail: przemyslaw.skrzek@recruitiva.com

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego, w biurze firmy przy ulicy ul. Wagonowa 2C, 53-609 Wrocław – w miejscu publicznie dostępnym.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy: zapytania ofertowego nr REC/001/2016 prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności pt. „Opracowanie strategii internacjonalizacji usług oraz krótkoterminowego planu eksportu usług dla firmy Recruitiva sp. z o.o.”. Zgodnie z zasadą konkurencyjności Zamawiający Recruitiva Sp. z o.o. mający siedzibę przy ul. Wagonowa 2C, 53-609 Wrocław, informuje iż w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta: NovaPraxis sp. z o.o.