Po wnikliwej analizie wszystkich historii, jednogłośnie zwyciężyła następująca historia rekrutacyjna autorstwa Kasi, specjalistki QA:

Osoba przeprowadzająca ze mną rozmowę techniczną próbowała przekonać mnie, że na pewno znam Pythona na poziomie zaawansowanym, bo: „mózg kobiety jest skonstruowany tak, aby móc programować w … Pythonie”. 😉

Poniżej, cztery kolejne wpadki rekrutacyjne i zabawne historie docenione nagrodami: 

  • Otrzymałem ofertę pracy z tytułem „przygarnę kropka”, a jestem programistą .NET –  Rafał, specjalista .NET developer.
  • Oferta zaczynająca się od słów „Pani X” – Iwona, specjalistka .Net developer
  • Zasłyszany dialog pomiędzy rekruterem a kandydatem poprawił mi humor na cały dzień!
    [rekruter]: Czy nazywa Pan zmienne?
    [kandydat]: Tak! Imionami swoich dzieci! – Sylwia, programistka.
  • Najzabawniejsze co mnie spotkało to sytuacja w której dwie osoby prowadzące ze mną rozmowę o pracę, zaczęły się między sobą kłócić o odpowiedź na pytanie, które mi wcześniej zadały. –  Kacper, programista Java.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie „wpadki rekrutacyjne”, a zwycięzcom gratulujemy!

Regulamin konkursu:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wpadki rekrutacyjne” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Recruitiva Sp. Z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Wrocław KRS 0000367060  , numer NIP 526-00-12-586, dalej zwana „Organizatorem”.

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.recruitiva.com w zakładce „Konkurs”.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Realizatora, sponsorów nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

1.6. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są książki i gadżety.

1.7. Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trakcie trwania konferencji Boiling Frogs w dniu 16 stycznia 2016 r.
2.2. Wyniki konkursu będą ogłoszone w dniu konferencji około godz. 17. Osoby, którym zostaną przyznane nagrody zostaną o tym poinformowane również drogą mailowa, zaraz po oficjalnym ogłoszeniu wyników.

2.3. Konkurs będzie trwał od godz. 9:00 do godz. 15:30.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1. Konkurs będzie polegał na opisaniu najzabawniejszej sytuacji związanej z rekrutacją, jaka spotkała uczestnika konkursu lub o której słyszał od zanjomych.

3.2. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik musi wypełnić otrzymamy przy rejestracji uczestników formularz i po wypełnieniu oddać go przedstawicielom Organizatora.
3.3. Spośród wszystkich osób Komisja wybierze 5, których historie zostaną ocenione jako najciekawsze i najzabawniejsze. Osobom tym zostaną wręczone nagrody opisane w ptk. 1.6.

3.4. Nagrody zostaną przyznane po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

3.5. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie jeden raz.

3.6. Uczestnik oświadcza, że jest autorem odpowiedzi na zadanie konkursowe zgłoszonej przez niego do Konkursu i, że odpowiedź na zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich.

3.7. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie imię i nazwisko i adres e-mail będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

4.1. Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu w konkursu do godz. 17:00.

4.2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej podczas przerwy kawowej około godz. 17 oraz za pośrednictwem prywatnej wiadomości przesłanej przez Organizatora na skrzynkę e-mail laureata.
4.3. W przypadku nie odebrania nagrody w dniu jej wręczania lub nie potwierdzanie otrzymania maila i podania adresu, na który ma zostać przesłana nagroda w ciągu 7 dni od jego otrzymania, prawo do otrzymania nagrody wygasa.

4.4. Nieodebrane w czasie konferencji nagrody zostaną wysłane pocztą do poszczególnych kandydatów na koszt organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w mailu lub będą do odebrania w siedzibie organizatora.

4.5. W przypadku nie zgłoszenia się po nagrodę laureata i nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.

4.6. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. ogłoszenia listy laureatów na adres Organizatora: Recruitiva Sp. z o.o ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Konkurs ”.

5.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.

5.5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.6. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji.

ORGANIZATOR

Recruitiva Sp. z o.o., ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław.