Dotacja na opracowanie strategii rozwoju firmy

RECRUITIVA Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Schemat 1.3.C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB. Grant na realizację projektu udzielony został przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

 

Przedmiot projektu stanowi usługa doradcza, której efektem będzie opracowanie  „Strategii rozwoju firmy Recrutiva Sp. z o.o. wraz z opracowaniem nowego modelu biznesowego drogą do zdobycia przewagi konkurencyjnej“. Celem projektu jest opracowanie nowego modelu biznesowego firmy.

Wydatki całkowite projektu: 57 810,00 zł

Wydatki kwalifikowalne projektu : 47 000,00 zł

Wartość dofinansowania (PLN): 39 950,00zł

 

Nabór ofert na wybór wykonawcy usługi doradczej

Recruitiva Sp. z o.o. jako podmiot realizujący projekt pn. „Strategii rozwoju firmy Recrutiva Sp. z o.o. wraz z opracowaniem nowego modelu biznesowego drogą do zdobycia przewagi konkurencyjnej” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, ogłasza w dniu 25.09.2018 nabór ofert na wybór wykonawcy usługi doradczej.

Szczegółowe informacje dostępne są w zapytaniu ofertowym:

• Zapytanie ofertowe – Zapytanie ofertowe Recruitiva
• Zapytanie ofertowe (wersja edycyjna) – Zapytanie ofertowe Recruitiva – wersja edycyjna

Firmy chcące wziąć udział w postępowaniu ofertowym prosimy zapoznać się z treścią zapytania ofertowego wraz z dokumentacją wymaganą do wypełnienia przez oferentów. Oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście w siedzibie firmy, kurierem lub listem poleconym na adres siedziby: Recruitiva sp. z o.o., ul. Podwale 7, 50-043 Wrocław lub drogą mailowa na adres: info@recruitiva.com.

Oferty należy złożyć do końca dnia 02.10.2018 r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dane kontaktowe do oferty:
Recruitiva sp. z o.o.
ul. Podwale 7,  50-043 Wrocław
NIP: 8943009527

Osoba kontaktowa:
Imię i Nazwisko: Przemysław Skrzek
nr tel. 695 950 745
mail: przemyslaw.skrzek@recruitiva.com